Qajeelfama 11 2011

Oromia National Regional State Laws.

Aid as a weapon of political oppression in the Southern Regions

It is really thankable deed 2 deciminate z laws already proclaimed by ONR. A go od guy always dare 2 Keep it on. I am the student of oromia public service law department 3rd years. Abraham,thanks,for all your great coorporation could you send me orom. Would you please send me the procurement proclamation and the corresponding directive, including revisions if it is so.

The comment by the previous person is also mine. That is why I sent you the note. Thank you very much in advance. Oromia health beauroau has avery limited concept about anaesthesia or anesthetist so as to retain them on job and they need special orientation to understand the profession. Every ethiopian lawyers and concerned organs including justice Org. Selam Abrish Do regional states issue regulations and directives for the emplementation of urban land lease holding proclamation?

So pls would send me the magalata of our Region about on this issues. I need the Establishing law of Oromiya courts or that states their jurisdiction if that is in a separate law. Thank you. Thank you in Advance again for your Help!!! There seems mix up on Proclamation and of theI hope you will make some edition and re-post them!! Keep on making easy access to information. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. Email Address. Share this:. Like this: Like Loading Dambii lakk.

I need civil code by oromic version! Committed person…great job! Carry on Abrish!!! Have U Oromia regional prison administration establishment regulation or proclamation.? Send to in my email in amharic Loading Galatoomaa Loading I need Oromia regional state directive and regulation on urban land LoadingMasfin Tasfaayeetiin.

Biliyoona 18 ol mirkaneesse keessaa qar. Ibsaa Xurunaatiin.

qajeelfama 11 2011

Nannoo Oromiyaatti sirna geejjibaa ammayyeessuun fedhii hawaas- dinagdee hawaasaa guutuuf ciminaan hojjetamuu akka qabu Pirezidaantii Ittaanaan Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbbo Umar Huseen himan.

Obbo Umar kana kan himan. Obbo Umar waltajjicharratti haasawaa taasisaniin sekatarri geejjibaa hawaas- dinagdee biyyaa keessatti shoora guddaa qabaachuu eeranii, guddina yeroon gaafatu waliin hammayeessaa deemuun fedhiin barbaadamu guutamuu qaba. Damee Mulaatuutiin. Waltajjiiwwan haaromsaa hojjettoota Paablik Sarvisii Mootummaa Naannoo Oromiyaa sadarkaa Naannoo tibbana gaggeessan misoomaafi gabbina sirna dimookiraasii naannichaaf gahee olaanaa akka qabu Hogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa himan.

Obbo Addisuu Araggaa. Aartisti Hayiluu Disaasaa. Aartistiin jaallatamaan Afaan Oromoo Hayiluu Disaasaa dhukkuba tasaa isa mudateen umirii waggaa 61ffaa isaatti Amajjii 9 bara boqoteera. Aartisti Hayluu Disaasaa Dambidoolloorraa gara Finfinneetti dhufuun hojiiwwan ogummaa ittiin beekame hojjachuu eegaluusaatiin duratti hojiilee garaagaraa hojjetaa turuusaa seenaan jireenyaasaa ni eera.

IttifufuunisManaTiyaatiraaHagarFiqirittimiindeffamuunhojii Aartiistummaa eegaluusaatiin duratti manichatti afeeramee sagaleesaa kiiloleen dhaggeeffattootaafi daawwattootasaa gara fuula 14tti. Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Amajjii 11 bara Afaan Oromoo. Waa hin taaneen sifaaluun gad si xiqqeessaanii Gocha ati hin qabneen kan si xureessanii Akka duutee haftuuf gad sii laamshessanii.

Dhaloonni harofnis afaan itti hikkaatee. Isumaan dubbatee isumaan baratee. Abbaatu geraareen ijoollee weeddiseen Ayyoo mucaa ishee dugdatti ururseen Dhalatu dhalarraa dhalatti dabarsee Walaloo barraaheen afoola ittiin ibsee Sagalee kiilooleen simbira harcaasee. Sukkaaree Galaalchaa Finfinneerraa. Elellaan Gafaree. Hundumaa Gimbiirraa. Lafa Barii. Halkan namni rafuu sammuutu boqota Inni barii rafuu yoom dammaqa laata? Bariitee dammaqaa Bakka dhugaa dhaqaa Dhugaa dhugaa qaaqaa.

Maatiyoos Goobanaa W. A -Anaaf jechuu dhiifna. A- Araada hojiif qabnu. R -Raawwiin dhugoomsina.Mariin dhalootaan lammii Poolaandi yoo taatu boodarra garuu lamummaa Firaansi argate. Mariin Badhaasa Noobelii argachuun dubartii jalqabaa yoo taatu, nama badhaasa kana si'a lama argate kan jalqabaa dubartii keessaa kan qofaa ti, nama saayinsii adda addaatin badhaasa kana si'a lama argate kan qofaa, fi maatii Kurii kan Badhaasa Noobelii shan argate keessaa nama tokko turte. Mariin Yuunivarsiitii Paarisitti dubartii pirofeesara taate kan jalqabaa yoo taatu bara dubartii jalqabaa kan hojii mataa ishiitin Paaris keessatti awwalcha namoota kabajamoof addatti qophaa'e keessati awwaalamte dha.

Mariin Waarsawu, kan yeroo sana Mootummaa Poolaandi jedhamu fi kutaa Impaayera Raashiyaa ta'e keessatti Mariyaa Saloomiyaa Skiwoodofiskaa taatee dhalatte. Bara tti, umurii 24tti, obboleettii ishii angafaa hordofuun barnootaaf Paaris deemte.

Paarisitti digirii ishii kan argate yoo ta'u hojiiwwan saayinsii hojjatte hundas Paaris keessatti hojjatte. Badhaasa Noobleii kan abbaa manaashii Piyeer Kurii fi fiizisisti Henrii Baakireel wajjin kan addaan qooddatte Mariin bara tti ammoo Badhaasa Noobelii kan Kemistirii dhuunfaa ishiitti argatee jirti. Argannoo Marii keessaa raadiyoo'aktiiviitii jecha kana kan uume ishii dhatoofta ittiin ayissotooppota raadiyoo'aktiivii addaan baasanii fi elementoota haara lama kan polooniyeemii fi reediyeemii jedhaman kaasun ni danda'ama.

Qajeelfama Mariitin, ayissotooppota raadiyoo'aktiivii ta'anitti fayyadamuun, qorannoon jalqabaa kan akkataa ittiin neoplasmas yaalanii fayyisuun danda'amu irratti xiyyeeffatu godhame. Mariin dhaaba Inistiitiyuutii Kurii jedhamu Paarisii fi Waarsawu keessatti kan dhaabdee yoo ta'u dhaabni hanga ammaatti giddugala qorannoo fayyaa ta'ee argama. Yeroo Waraana Addunyaa Igiddugala raadiyooloojii dirree waraanaa kan jalqaba dhaabde.

Lammii Firaansi yoo taateyyuu, Marii Skiwoodofiskaa Kurii maqaa maatii lamaanuu ni fayyadamti eenyummaa kan Poolish ta'uushii hin daganne. Ijoollee ishii kan durbaa lamaanuu Poolaandiffa kan barsiifte yoo ta'u akka daawwataniifis gara Poolaandi yeroo baayyee isaan geessitee jirti. Elementii jalqaba argate — Polooniyeemii kan jalqaba bara adda baafte — maqaa biyya dhaloota ishiin polooniyeemi jettee moggaafte. Karaa abbaas ta'ee karaa haadhaa, maatiin Marii qabeenyaa isaanii fincila bilisummaa Poolaandiif jecha godhaniin kan dhiyoo sana ka'e Fincila Amajjii kan dhaban.

Kunis dhaloota itti aane dhufu, Marii dabalatee, obboleeyyanshii kan durbaa fi obbleessa ishii, rakkina qabeenyaa fi jireenya moo'achuuf qabsoo keessa akka seenan godhe. Akaakayyuun Marii kan karaa abbaa, Yoozeef Skiwoodofiskaa, Lubliin keessatti barsiisaa kabajamaa ture, achittiis Boleswaa Piruus kan seenaa ogbarruu Poolaandi keessatti nama guddaa ta'e yeroo ijoollummaasaa barsiisee ture.

Erga qondaaltonni Raashiyaa ajaja akkaata fayyadama laabiraatorii ibsu mana barumsaa Poolaandi kessaa balleessanii booda, abbaan ishii meeshaalee laabiraatorii baayyee kan manasaatti fide, akkasumas akkamitti akka fayyadaman ijoollee isaa barsiise.

Abbaan ishii boodarra qondaaltota Raashiyaatin deeggarsaa bilisummaa Poolandiif qaburraan kan ka'e hojiirraa ari'ame, kanarraan kan ka'e hojii miindaansaa xiqqoo ta'e hojjachuuf dirqame; kana malees, maatin Marii investimeentii godhaniin qarshii dhaban, kanaafuu galii argachuuf jecha dargaggoota mana isaanii akka bulan eeyyaman.

Waggaa sadi'i dura, obboleettiin Marii Zoofiyaan, dhibee taayifesii kan mana barumsaatii ishii qabeen duute. Abbaan Marii nama waaqatti amanu hin turre atheisthaati ishii garuu Kaatolikii cimtuu turte. Duuti haadhaa fi obboleettii sihii Mariin amantii Kaatolikii dhiiftee aginoostikii taate.

Yeroo Mariin waggaa 10, mana barumsaa fi jireenyaa J. Sikorska galtee barachuu jalqabde; itti aansee jiminaaziyeemii dubartootaa kan baratte yoo ta'u gaafa Waxabajjii 12 madaaliya warqeetin eebbifamte.Oduu QeerrooFinfinnee, 31 Hagayya Ummata Oromoo irraa abdii kan kutate mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo tokko tokkoon hidhuu fi hiraarsuu bira darbee saalaa fi umuriin otuu adda hin baasiin jumlaan hidhuu fi hiraarsuu itti fufee akka jiru gabaasame.

qajeelfama 11 2011

Akka gabaasaan keenya Giincii irraa nuu dhaametti, Ob. Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Hagayya 31, Kanas tahu sochii argamaa jiru kana doomsuuf mootummaan Wayyaanee hammamuu duula haabanu malee itti milkaayaa akka hin jirre qeerroon godinoota adda addaa irraa gabaasaa jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa! Gabaasa Qeerroo, Magaalaa Amboo, Hagayya 30, This dictatorial assimilative approach must be distinguished from the democratic integrative option of the Oromo way. Such imperious rule is also not the same as the democratic autonomy, the other Oromian option. This theory now seems to be entertained by the recent Oromo liberation movement.

Is this not a double standard? Are they not making the same mistake committed by Emperor Minilik Caalaa and his best general Gobanaa Daacee? Clear is that any nation under oppression and with a threatened security prefers and stresses independence, whereas the nation, which does have a confidence to survive, to thrive and which is even sure to be able to rule over other nations do emphasize the other two alternatives autonomy and integration.

We may then ask: which position should the Oromo people, who are still under the colony and domination need to emphasize now? Surely, we need to stress independence, just as the first-generation OLF correctly had done and is still doing.

Thus, it is better to tone down the independence rhetoric and emphasize the integration option. When we look at such theoretical options and moves, the Oromo people are actually in a very advantageous position regarding the possible three future outcomes of the political struggle in the present Ethiopia. The motive of these cadres is not hard to understand. They want to antagonize the Oromo movement for liberation with the pro-democracy movement of the Amhara people.

Otherwise, the third-generation OLF, with an additional vision of transforming the Abyssinian-Ethiopia the hitherto Ethiopia characterized by oppression, hunger, exploitation, tyranny and torture to the Oromian-Ethiopia to the Cushitic Ethiopia of liberty, freedom, democracy and autonomy of nationsis really great.

Kallacha Oromiyaa Lakk. 11

The Oromo liberation struggle has already compelled the Abyssinian elites to sing about these values of the Oromian-Ethiopia, the values which are actually against their own culture and nature.

Slowly but surely, the empire has been changing because of the pressure from the Oromo liberation movement, and it will continue to change from the Abyssinian-Ethiopia to the Oromian-Ethiopia.

In the meantime, this second option seems to have been accepted by many Oromo nationalists, as long as the Oromo public will decide in the future per referendum. It may take a long time till Oromo nationalists of these two generations will start to realize that the Oromo people, as a majority in the region, will have no disadvantage in all the three types of sovereignty, if really the future politics of the region will be that of freedom and democracy.

Fortunately, the world is developing and moving in this direction of politics; the Horn of Africa can not be an exception. A move in this direction is yet more of a theory rather than being the ongoing practice; nevertheless, I think the plan of an Oromian-Ethiopia Ethiopia being transformed into Oromia is a best vision, and it will be a possible reality in the future.

The difference is based on the version of the Oromo history each generation does have in mind and based on the personal life experiences of their respective members.

If the OLF manages to accommodate these three sections of the Oromo society the pro-independence, the pro-autonomy and the pro-integration sectionit can then surely be pragmatic, inclusive and smart. Time will show us whether our Oromo politicians are smart and wise to use these three cards to the advantage of the Oromo people and to the interest of the Oromo land Oromia. As far as I am concerned, so long the Oromo people are under colonial oppression, we should fight for an independent Oromia without giving in and giving up.

Common sense tells us that the one who is a minority and at a periphery claims a secession from the nation at the center and a majority, not vice versa! Gabaasa Qeerroo Dhiha Oromiyaa ,Hagayya 29, Sababaa dargaggoonni kun itti hidhaman maal akka tahe maatiin isaanii gaafannaan deebiin Wayyaanota biraa argame fincila diddaa gabrummaa kaasuun akka biyya Egypt fi kaaba Africa kaan mootummaa kufisuuf jedhu kan jedhu ture.

Akka gabaasa qeerroo kanaatti barattooti Oromoo Jaarso irraa human Federaalaan fuanaanamanii hidhamaa jiran kun naannoo walitti qabamanitti gootummaan faaruu warraaqsaa kan WBO fi ABO faarsu,akkasumas mirga Oromummaa kan gaafatu faarfachaa akka turanii fi dararama Oromoof Wayyaaneen akka gaafatama qabu dhadannoon dhageessisaa turaniiru.

Walumaa gala odeeffati naannoo Oromiyaa kaan keessaa akka hin gabaafamneef jecha mootummaan Wayyaanee daandii telefoonaa fi internetaa ugguree akka jiru beekamaa dha.

Sochiilee godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti tahaa jiru guutuutti qindeessuuf sababaa qunamtiin harkifataa akka jiru qeerroon Oromiyaa ni gabaasu.Daangaa Raawwatiinsaa a. Dambiin kun abbaa seeraa fi muudamaa Gumii hunda irratti raawwatiinsa ni qabaata. Haala addaatiin yoo ibsame malee mirgaa fi dirqamni abbaa seeraa danbii kanarratti ibsaman hundi kaadhimamaa abbaa seeraatiifis ni hojjata. Ibsa Saalaa Dambii kana keessatti saala dhiiraatiin kan ibsame saala dubartiifis ni hojjata.

Bara Tajaajila Miseensota Koree 1. Haala Guddinni Sadarkaa Itti Haqamu Guddinni sadarkaa haala armaan gadiin keenname ni haqama: 1 Dogongora koreetiin, 2 Ragaa sobaa dhiyeessuudhaan kan argame ykn seera cabsuudhaan kan kenname. Jijjiirraa Gumiin Taasifamu 1.

Kanfaltii Boqonnaa Waggaa 1 Boqonnaan waggaa gara qarshiitti hin geeddaramu. Bara baajata saddaffaa keessatti garuu hojjatichi boqonnaa waggaa akka argatu taasisuun dirqama dha. Boqonnaan waggaa bara baajataa ittiin hojjatamaa jiru garuu abbaan seeraa ykn muudamaan Gumii fudhachuu waan qabuuf gara qarshiitti jijjiiramee hin kennamuuf. Kanaafis ragaan mana yaalaa dhiyaachuu qaba.

Hayyama Dhukkubaa 1 Abbaan seeraa ykn muudamaan Gumii kamiyyuu yoo dhukkubsate hayyaama dhukkubaa argachuuf mirga qaba. Hayyama Fuudhaa fi Heerumaa 1 Abbaa seeraa ykn muudamaa Gumii fuudhaaf heeruma raawwatuuf mindaan osoo irraa hin citiin hayyamni guyyoota shanii ni kennamaaf. Bara baajataa tokko keessatti hayyamni haala kanaan kennamu guyyoota jaha caaluu hin qabu. Hayyamni haala kanaan kenname akka tajaajilaatti ykn muuxannoo hojiitti hin qabamu. Galmee Dhuunfaa fi kaardii Abbaa Seeraa fi Muudamaa Gumii 1 Manni murtii tokkoon tokkoon abbaa seeraa fi muudamaa Gumii galmee fi kaardii dhuunfaa addaa akka qabaatu gochuu qaba.

Odeeffannoowwan Dhuunfaa Qorachuu 1 Abbaan seeraa ykn muudamaan gumii kamiyyuu galmee dhuunfaa isaa mana murtiitti argamu keessaa odeeffannoowwan ykn ragaalee jiran gaafatee ilaaluu fi garagalcha isaa fudhachuudhaaf mirga ni qaba. Ofisara seeraa?? Share this: Twitter Facebook.

qajeelfama 11 2011

Like this: Like Loading Next Dhimma mastar pilani. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy.Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog.

Biqilaa Hurrisaa dhimmi ragaa sobaa itti fufiinsaan kan raawwatamu ta'uu ibsan. Kana keessatti gaheen Miseensota Caffee olaanaa ta'uu ibsan. Biqilaan ibsaniiru. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak.

Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee Obbo Abarraa Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Office Opening hour. Box: - Miseensota Caffee. Labsiiwwan Murteewwan Dambiilee Wixineewwan.

Barruulee Biroosharoota Xal-oduu. Mata Duree. Kutaa 2ffaa - Friday, 21 February Gutuu isaa Dubbisuuf. Barreefamoota Haaraa Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara tti Saarbeetii Calcalii Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak.Tuesday, February 11, Kenya: 80 Aliens Repatriated. Minister: Negotiations with Ethiopia over Renaissance Dam failed.

Al-Masry Al-Youm. The Ministry of Water Resources and Irrigation said on Monday evening that the negotiations in Addis Ababa over the Renaissance Dam crisis between Ethiopia, Egypt and Sudan had failed as the "Ethiopian government did not respond to the Egyptian proposals and insisted on its position.

The Ministry of Water Resources and Irrigation said in a statement after the end of the negotiations session between Egypt's delegation to with Ethiopian representatives that all the proposals made by Egypt to resolve the outstanding problems met were with unjustified resistance by the Ethiopian side, up to the point of obstinacy, which proved that the Ethiopian side was not giving sufficient attention and seriousness to solving the crisis.

Mohamed Abdel-Muttalib, Minister of Irrigation and Water Resources, said in a press statement that the Ethiopian side rejected compromises to bring the views closer and achieve mutual advantage to the Nile Basin countries. The visit came to discuss sticking points about the Renaissance Dam project after the failure of a meeting that was held in the Sudanese capital Khartoum in last January.

Egypt and Sudan say the Renaissance Dam would affect both countries' shares of the Nile River water, specified in an agreement signed under the British occupation.

Ogaden refugees in Kenya ask for govt protection. The source further informed ONLF that the abductee had resisted the torturers attempts to make them accept to claim that they willingly came to Ethiopia in order to surrender and sign a peace agreement.

11 11 11 Trailer HD (2011)

What flustered the Ethiopian regime is that it has been caught red handed in an illegal abduction inside a sovereign state. He further claimed that the Somali border is very big and that people come and go! Therefore, they may have cross it somewhere to Ethiopia. This is a sinister development, and ONLF is gravely worried about the lives and well being of the abductees.

Therefore, ONLF requests the Kenyan government to use its good offices to convince the regime in Ethiopia to allow the Kenyan ambassador in Addis Ababa to visit the abductees and ascertain their wellbeing, while Kenya negotiates the release of Sulub and Ali. Furthermore, ONLF requests the UN, AU, and EU to send a commission of enquiry regarding this abduction since this a violation of Universal declaration of Human Rights and Geneva conventions and ask the Ethiopian regime to respect the rights of the abductees and guarantee their safe return.

Stop Clearing Oromo from their Land in the name of boosting economic development. By Sabbontoota Oromoo, Oromia. It is to be recalled that Finfinnee Addis Ababa was founded as the present capital city the so called Ethiopian in by a man called Minilik II. During this time, the area was inhabited by the Oromo people and the area was almost covered with natural forest.

Initially the Shawa government made it seat at Ankober. Hence, before the founding of Finfinee as a political and economic capital of the king, all the areas within the present Finfinnee and the surround areas was free like any other Oromia lands. However, after the Semitic people from the northern segments and others had taken the land and the Oromo people who were used to live in these areas were forced lost their land through time.

Through time, the number of inhabitants increased and urbanization expanded greatly. Where did those Oromo farmers go when Finfinnee became the property of new invaders?

qajeelfama 11 2011

The indigenous people of the land were pushed out one after the other and were replaced by the invaders from the north. What is happening to the Oromo people living on the outskirt of Finfinne today? It is simply the continuation of a process, which had resulted in a massive displacement of an indigenous Oromo people.

For the last or so years the Master Plan of Finfinnee city was revised several times. According to Ethiopia Government preparation, the following 36 Towns and 17 Districts are included in the newly planned Master plan.


thoughts on “Qajeelfama 11 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *